Commit dc2cf095 authored by 20after4's avatar 20after4
Browse files

Move charts to separate yaml files and queries to separate sql files

parent 3ac87d43
{"version":3,"file":"vega-tonic.js","sourceRoot":"","sources":["../vega-tonic.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,KAAK,MAAM,mBAAmB,CAAA;AACrC,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAC,MAAM,UAAU,CAAA;AAC5C,OAAO,EAAW,IAAI,EAAC,MAAM,YAAY,CAAA;AACzC,OAAO,SAAS,MAAM,YAAY,CAAA;AAClC,OAAO,UAAU,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACzC,OAAO,EAAc,SAAS,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAA;AAEvD,MAAM,KAAM,SAAQ,mBAAmB;IACrC;QACE,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAC9B,CAAC;CACF;AAED,MAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;IAC3B;QACE,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG;YAChB,OAAO,EAAE,iDAAiD;YAC1D,KAAK,EAAE,WAAW;YAClB,MAAM,EAAE,WAAW;YACnB,OAAO,EAAE,EAAE;YACX,QAAQ,EAAE;gBACR,IAAI,EAAE,KAAK;gBACX,QAAQ,EAAE,SAAS;gBACnB,MAAM,EAAE,IAAI;aACb;YACD,IAAI,EAAE,EAAC,MAAM,EAAE,IAAI,EAAC;YACpB,MAAM,EAAE;gBACN,UAAU,EAAE,WAAW;gBACvB,GAAG,EAAE;oBACH,WAAW,EAAE,EAAE;iBAChB;gBACD,IAAI,EAAE;oBACJ,KAAK,EAAE,IAAI;iBACZ;aACF;SACF,CAAC;IACJ,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,UAAU;QACf,OAAO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;KAmGN,CAAA;IACH,CAAC;IAED,MAAM,CAAE,KAAK;QACX,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA;+BACW,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK;MACzC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA,2CAA2C,IAAI,CAAC,EAAE,iCAAiC;MAC5F,IAAI,CAAC,QAAQ;;;;;;;;KAQd,CAAA;IACH,CAAC;IAED,KAAK,CAAC,CAAC;QACL,IAAI;YACF,MAAM,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;YACxC,IAAI,CAAC,KAAK;gBAAE,OAAO;YACnB,MAAM,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC;YAEhC,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,EAAE;gBAClC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,YAAY,CAAC;aAC/B;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,EAAE;gBACxC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,WAAW,CAAC;aAC9B;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,EAAE;gBACzC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;gBACnB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,YAAY,CAAC;aAC/B;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,EAAE;gBAC1C,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;gBACpB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,aAAa,CAAC;aAChC;iBAAM;gBACL,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,aAAa,CAAC;aAChC;YACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;SAC3C;QAAC,OAAM,GAAG,EAAE;YACX,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;SACpB;IACH,CAAC;IACD,WAAW;QACT,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAC;YAClB,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YAC7B,MAAM,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC;YACf,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,oFAAoF,CAAC,CAAC;YAC/F,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,sDAAsD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,aAAa,CAAC,CAAA;YAC7F,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE;gBACzC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,CAAC,CAAC;aAC9B;YACD,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YACjC,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE;gBACtC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;gBACjB,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,GAAG,EAAE;oBACrB,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,GAAC,OAAO,CAAC,CAAC;iBACnC;gBACD,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;aACnB;YACD,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;YAC7B,MAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;YACpD,SAAS,CAAC,SAAS,GAAG,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;SACpC;IACH,CAAC;IACD,YAAY;QACV,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAC;YACrB,MAAM,GAAG,GAAG,+BAA+B,CAAC;YAC5C,MAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;YACrD,SAAS,CAAC,SAAS,GAAG,GAAG,CAAC;YAC1B,oBAAoB;YACpB,MAAM,aAAa,GAAG,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,CAAA;YAC5D,MAAM,OAAO,GAAG;gBACd,IAAI,EAAE,MAAM;gBACZ,KAAK,EAAE,CAAC,MAAM,EAAG,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE,gBAAgB;aACtD,CAAA;YACD,MAAM,UAAU,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,aAAa,EAAE,OAAO,CAAC,CAAA;YAEzD,UAAU,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,CAAA;YAElC,WAAW;YACX,MAAM,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC,GAAG,EAAE,CAAA;SACrC;IACH,CAAC;IACD,cAAc,CAAC,EAAc;QAC3B,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE;YACnB,MAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;YAC7B,MAAM,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC;YACnB,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;YACpB,IAAI,CAAC,WAAW,GAAC,KAAK,CAAC;YACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAChB,sCAAsC;YACtC,wCAAwC;YACxC,mCAAmC;YACnC,qCAAqC;YACrC,oCAAoC;YACpC,gDAAgD;YAChD,MAAM;SAEP;QACD,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IAED,YAAY;IAEZ,CAAC;IAED,SAAS;QACP,oBAAoB;IACtB,CAAC;IAED,OAAO,CAAC,KAAK;QACX,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IACD,UAAU;QACR,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE;YAEjC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YACvB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YACvB,MAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;YAC/C,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YAC7C,IAAI,IAAI;gBACN,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;SAEjB;QACD,MAAM,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;QACjD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;QAC7B,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,IAAI,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAE,OAAO,CAAE,CAAC;QAC7E,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,GAAG,UAAU,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE;YACvB,MAAM,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC5C,MAAM,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,SAAS,CAAA;YAC7B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SACvC;QAED,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE;YAC/B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YACvB,IAAI,IAAI,GAAG;gBACT,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI;gBAClB,IAAI,EAAE;oBACJ,IAAI,EAAE,MAAM;oBACZ,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI;oBACjB,8CAA8C;iBAC/C;gBACD,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO;aACtB,CAAC;YAEF,SAAS,CACP,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,aAAa,CAAC,EACvB,IAAI,EACJ,EAAC,QAAQ,EAAE,KAAK,EAAE,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAC,CACzD,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE;gBAChB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC;gBACzB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;gBAG9B,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,EAAC;oBACd,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;oBAChC,IAAI,mBAAmB,CAAC,aAAa,EAAE;wBACrC,mCAAmC;qBACpC;yBAAM;wBACL,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;qBAClC;oBACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;oBAC3B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;oBAC1C,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;iBACpC;qBAAI;oBACH,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;iBAC5B;YACH,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,MAAM,EAAC,EAAE;gBACjB,IAAI;oBACF,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;oBAC7B,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE;wBACnB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;qBAC5B;oBACD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;iBACpB;gBAAC,OAAO,GAAG,EAAE;oBACZ,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;iBACjB;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;QACL,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACnB,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC/B,CAAC,CAAC,CAAC;IAEL,CAAC;CAKF;AAED,MAAM,WAAY,SAAQ,mBAAmB;IAA7C;;QACE,SAAI,GAAO;YACT;gBACE,EAAE,EAAE,WAAW;gBACf,IAAI,EAAE,eAAe;gBACrB,KAAK,EAAE,2BAA2B;gBAClC,OAAO,EAAE,IAAI;aACd;YACD;gBACE,EAAE,EAAE,YAAY;gBAChB,IAAI,EAAE,mBAAmB;gBACzB,KAAK,EAAE,0BAA0B;gBACjC,OAAO,EAAE,KAAK;aACf;YACD;gBACE,EAAE,EAAE,YAAY;gBAChB,IAAI,EAAE,YAAY;gBAClB,KAAK,EAAE,4BAA4B;gBACnC,OAAO,EAAE,KAAK;aACf;YACD;gBACE,EAAE,EAAE,aAAa;gBACjB,IAAI,EAAE,iBAAiB;gBACvB,KAAK,EAAE,eAAe;gBACtB,OAAO,EAAE,KAAK;aACf;SACF,CAAA;IA+BH,CAAC;IA9BC,aAAa;QACX,IAAI,IAAI,GAAG,EAAE,CAAC;QACd,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE;YAC3B,MAAM,OAAO,GAAG,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;YAC7C,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA;;;gBAGT,IAAI,CAAC,EAAE,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE;kBACf,IAAI,CAAC,EAAE;;mBAEN,GAAG,CAAC,EAAE;YACb,OAAO;yDACsC,GAAG,CAAC,EAAE,UAAU,IAAI,CAAC,EAAE,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE,mCAAmC,GAAG,CAAC,KAAK;+BACvG,GAAG,CAAC,KAAK,gBAAgB,GAAG,CAAC,IAAI;iBAC/C,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC;iBACV,IAAI,CAAC,QAAQ;kBACZ,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,IAAE,OAAO;;;OAGhC,CAAC,CAAC;SACJ;QACD,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IACD,MAAM;QACJ,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA;qBACC,IAAI,CAAC,EAAE;QACpB,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE;kBACV,CAAC;IACjB,CAAC;CAEF;AACD,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;AAGvB,MAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;IAC3B,MAAM;QACJ,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA,4BAA4B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK;QACxD,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;IACtB,CAAC;CACF;AACD,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;AAErB,OAAO,EAAC,SAAS,EAAE,SAAS,EAAC,CAAA"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"vega-tonic.js","sourceRoot":"","sources":["../vega-tonic.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,KAAK,MAAM,mBAAmB,CAAA;AACrC,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAC,MAAM,UAAU,CAAA;AAC5C,OAAO,EAAW,IAAI,EAAC,MAAM,YAAY,CAAA;AACzC,OAAO,SAAS,MAAM,YAAY,CAAA;AAClC,OAAO,UAAU,MAAM,iBAAiB,CAAC;AACzC,OAAO,EAAc,SAAS,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAA;AAGvD,MAAM,KAAM,SAAQ,mBAAmB;IACrC;QACE,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAC9B,CAAC;CACF;AAED,MAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;IAC3B;QACE,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG;YAChB,OAAO,EAAE,iDAAiD;YAC1D,KAAK,EAAE,WAAW;YAClB,MAAM,EAAE,WAAW;YACnB,OAAO,EAAE,EAAE;YACX,QAAQ,EAAE;gBACR,IAAI,EAAE,KAAK;gBACX,QAAQ,EAAE,SAAS;gBACnB,MAAM,EAAE,IAAI;aACb;YACD,IAAI,EAAE,EAAC,MAAM,EAAE,IAAI,EAAC;YACpB,MAAM,EAAE;gBACN,gBAAgB,EAAE,GAAG;gBACrB,cAAc,EAAE,GAAG;gBACnB,UAAU,EAAE,WAAW;gBACvB,GAAG,EAAE;oBACH,WAAW,EAAE,EAAE;iBAChB;gBACD,IAAI,EAAE;oBACJ,KAAK,EAAE,IAAI;iBACZ;gBACD,KAAK,EAAE;oBACL,MAAM,EAAE,YAAY;iBACrB;aACF;SACF,CAAC;IACJ,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,UAAU;QACf,OAAO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;KAmGN,CAAA;IACH,CAAC;IAED,MAAM,CAAE,KAAK;QACX,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA;+BACW,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK;MACzC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA,2CAA2C,IAAI,CAAC,EAAE,iCAAiC;MAC5F,IAAI,CAAC,QAAQ;;;;;;;;KAQd,CAAA;IACH,CAAC;IAED,KAAK,CAAC,CAAC;QACL,IAAI;YACF,MAAM,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;YACxC,IAAI,CAAC,KAAK;gBAAE,OAAO;YACnB,MAAM,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC;YAEhC,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,EAAE;gBAClC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,kBAAkB,CAAC;aACrC;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,EAAE;gBACxC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,iBAAiB,CAAC;aACpC;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,EAAE;gBACzC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;gBACnB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,kBAAkB,CAAC;aACrC;iBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,EAAE;gBAC1C,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;gBACpB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,mBAAmB,CAAC;aACtC;iBAAM;gBACL,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,mBAAmB,CAAC;aACtC;YACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;SAC3C;QAAC,OAAM,GAAG,EAAE;YACX,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;SACpB;IACH,CAAC;IACD,WAAW;QACT,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAC;YAClB,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YAC7B,MAAM,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC;YACf,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,oFAAoF,CAAC,CAAC;YAC/F,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,sDAAsD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,aAAa,CAAC,CAAA;YAC7F,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE;gBACzC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,CAAC,CAAC;aAC9B;YACD,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YACjC,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE;gBACtC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;gBACjB,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,GAAG,EAAE;oBACrB,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,GAAC,OAAO,CAAC,CAAC;iBACnC;gBACD,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;aACnB;YACD,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;YAC7B,MAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;YACpD,SAAS,CAAC,SAAS,GAAG,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;SACpC;IACH,CAAC;IACD,YAAY;QACV,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAC;YACrB,MAAM,GAAG,GAAG,+BAA+B,CAAC;YAC5C,MAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;YACrD,SAAS,CAAC,SAAS,GAAG,GAAG,CAAC;YAC1B,oBAAoB;YACpB,MAAM,aAAa,GAAG,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,CAAA;YAC5D,MAAM,OAAO,GAAG;gBACd,IAAI,EAAE,MAAM;gBACZ,KAAK,EAAE,CAAC,MAAM,EAAG,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE,gBAAgB;aACtD,CAAA;YACD,MAAM,UAAU,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,aAAa,EAAE,OAAO,CAAC,CAAA;YAEzD,UAAU,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,CAAA;YAElC,WAAW;YACX,MAAM,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC,GAAG,EAAE,CAAA;SACrC;IACH,CAAC;IAED,YAAY,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG;QACjB,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACvB,MAAM,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC3B,MAAM,MAAM,GAAiC,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QACnF,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACnB,MAAM,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QACpC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IAC1B,CAAC;IAED,cAAc,CAAC,EAAc;QAC3B,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE;YACnB,MAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;YAC7B,MAAM,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC;YACnB,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;YACpB,IAAI,CAAC,WAAW,GAAC,KAAK,CAAC;YACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAChB,sCAAsC;YACtC,wCAAwC;YACxC,mCAAmC;YACnC,qCAAqC;YACrC,oCAAoC;YACpC,gDAAgD;YAChD,MAAM;SAEP;QACD,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IAED,YAAY;IAEZ,CAAC;IAED,SAAS;QACP,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE;YACvB,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,QAAQ,GAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;SAC3C;QACD,oBAAoB;IACtB,CAAC;IAED,OAAO,CAAC,KAAK;QACX,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC;IACpB,CAAC;IACD,UAAU;QACR,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE;YAEjC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YACvB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YACvB,MAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;YAC/C,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YAC7C,IAAI,IAAI;gBACN,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;SAEjB;QACD,MAAM,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;QACjD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;QAC7B,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,IAAI,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAE,OAAO,CAAE,CAAC;QAC7E,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,GAAG,UAAU,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE;YACvB,MAAM,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC5C,MAAM,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,SAAS,CAAA;YAC7B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SACvC;QAED,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE;YAC/B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YACvB,IAAI,IAAI,GAAG;gBACT,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI;gBAClB,IAAI,EAAE;oBACJ,IAAI,EAAE,MAAM;oBACZ,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI;oBACjB,8CAA8C;iBAC/C;gBACD,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO;aACtB,CAAC;YAEF,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;YAChB,MAAM,YAAY,GAAG,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,EAAE,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;YAE3D,SAAS,CACP,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,aAAa,CAAC,EACvB,IAAI,EACJ,EAAC,QAAQ,EAAE,KAAK,EAAE,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAC,CACzD,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE;gBAChB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC;gBACzB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;gBAC9B,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;gBAEpD,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,EAAC;oBACd,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;oBAChC,IAAI,mBAAmB,CAAC,aAAa,EAAE;wBACrC,mCAAmC;qBACpC;yBAAM;wBACL,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;qBAClC;oBACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;oBAC3B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;oBAC1C,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;iBACpC;qBAAI;oBACH,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;iBAC5B;YACH,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,MAAM,EAAC,EAAE;gBACjB,IAAI;oBACF,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;oBAC7B,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE;wBACnB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;qBAC5B;oBACD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;iBACpB;gBAAC,OAAO,GAAG,EAAE;oBACZ,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;iBACjB;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;QACL,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACnB,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC/B,CAAC,CAAC,CAAC;IAEL,CAAC;CAKF;AAED,MAAM,WAAY,SAAQ,mBAAmB;IAA7C;;QACE,SAAI,GAAO;YACT;gBACE,EAAE,EAAE,WAAW;gBACf,IAAI,EAAE,eAAe;gBACrB,KAAK,EAAE,2BAA2B;gBAClC,OAAO,EAAE,IAAI;aACd;YACD;gBACE,EAAE,EAAE,YAAY;gBAChB,IAAI,EAAE,mBAAmB;gBACzB,KAAK,EAAE,0BAA0B;gBACjC,OAAO,EAAE,KAAK;aACf;YACD;gBACE,EAAE,EAAE,YAAY;gBAChB,IAAI,EAAE,YAAY;gBAClB,KAAK,EAAE,4BAA4B;gBACnC,OAAO,EAAE,KAAK;aACf;YACD;gBACE,EAAE,EAAE,aAAa;gBACjB,IAAI,EAAE,iBAAiB;gBACvB,KAAK,EAAE,eAAe;gBACtB,OAAO,EAAE,KAAK;aACf;SACF,CAAA;IA+BH,CAAC;IA9BC,aAAa;QACX,IAAI,IAAI,GAAG,EAAE,CAAC;QACd,KAAK,MAAM,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE;YAC3B,MAAM,OAAO,GAAG,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;YAC7C,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA;;;gBAGT,IAAI,CAAC,EAAE,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE;kBACf,IAAI,CAAC,EAAE;;mBAEN,GAAG,CAAC,EAAE;YACb,OAAO;yDACsC,GAAG,CAAC,EAAE,UAAU,IAAI,CAAC,EAAE,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE,mCAAmC,GAAG,CAAC,KAAK;+BACvG,GAAG,CAAC,KAAK,gBAAgB,GAAG,CAAC,IAAI;iBAC/C,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC;iBACV,IAAI,CAAC,QAAQ;kBACZ,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,IAAE,OAAO;;;OAGhC,CAAC,CAAC;SACJ;QACD,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IACD,MAAM;QACJ,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA;qBACC,IAAI,CAAC,EAAE;QACpB,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE;kBACV,CAAC;IACjB,CAAC;CAEF;AACD,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;AAGvB,MAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;IAC3B,MAAM;QACJ,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAA,4BAA4B,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK;QACxD,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;IACtB,CAAC;CACF;AACD,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;AAErB,OAAO,EAAC,SAAS,EAAE,SAAS,EAAC,CAAA"}
\ No newline at end of file
......@@ -45,6 +45,11 @@ form label {
font-weight: normal !important;
}
.autocomplete-result-list {
z-index: 100 !important;
top:40px !important;
}
.subprojects .autocomplete-result-list {
background-color: #fff;
}
......
{"version":3,"file":"filter-input.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../filter-input.ts"],"names":[],"mappings":"AAIA,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAE,KAAK,EAAC,MAAM,UAAU,CAAA;AAMnD,iBAAe,SAAS,CAAC,KAAK,EAAC,MAAM,gBAOpC;AAUD,cAAM,UAAW,SAAQ,mBAAmB;IAC1C,KAAK,EAAC,KAAK,CAAC;;IAKZ,WAAW,CAAC,KAAK,KAAA;IAGjB,QAAQ,CAAC,KAAK,KAAA;IAGd,SAAS;IAIT,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAGZ;IACD,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,OAAO,QAEV;IACD,IAAI,OAAO,CAAC,GAAG,KAAA,EAEd;IAED,IAAI;CAOL;AAED,cAAM,kBAAmB,SAAQ,UAAU;IACzC,KAAK,EAAC,gBAAgB,CAAC;IAEvB,MAAM,CAAC,UAAU;IA6GjB,SAAS,MAAC;IAGV,MAAM;IAWN,KAAK;IAeL,WAAW,CAAC,KAAK,KAAA;IAMX,QAAQ,CAAC,KAAK,KAAA;IAiBpB,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAmBZ;IAGD,IAAI,KAAK,QAMR;IAED,SAAS;CAyGV;AAID,cAAM,WAAY,SAAQ,UAAU;IAClC,SAAS;IAKT,KAAK,CAAC,CAAC,KAAA;IAKP,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAEZ;IACD,MAAM;CAWP;AAED,cAAM,eAAgB,SAAQ,WAAW;IAEvC,MAAM,CAAC,UAAU;IAQjB,KAAK,CAAC,CAAC,EAAC,KAAK;IAWb,WAAW,CAAC,KAAK,EAAC,KAAK;IAIvB,QAAQ,CAAC,KAAK,EAAC,KAAK;IAIpB,IAAI,KAAK,WAER;IAED,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,QAAA,EAEZ;IAED,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,GAAG,QAEN;IACD,GAAG,CAAC,EAAE,EAAC,MAAM;IAOb,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAGZ;IAED,IAAI,GAAG,CAAC,GAAG,KAAA,EAGV;IACD,YAAY;IAGZ,KAAK;IAwBL,MAAM;CA4BP;AAED,aAAK,OAAO,GAAG,OAAO,GAAG,WAAW,CAAA;AAGpC,cAAM,OAAQ,SAAQ,WAAW;IAC/B,IAAI,EAAC,OAAO,EAAE,CAAC;;IAOf,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAEZ;IACD,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,QAAQ,CAAC,GAAG,KAAA,EAWf;IAED,SAAS;IAeT,KAAK,CAAC,CAAC,KAAA;IAcP,UAAU,IAAG,GAAG,EAAE;IAalB,MAAM;CAYP;AAGD,cAAM,OAAQ,SAAQ,mBAAmB;IACvC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAA;IAGV,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAmBZ;IACD,SAAS;IAGT,IAAI,QAAQ,CAAC,GAAG,EAGD,OAAO,AAHN,EAEf;IACD,IAAI,QAAQ,IAAG,OAAO,CAErB;IAED,MAAM;CAKP;AAKD,OAAO,EAAE,WAAW,EAAE,kBAAkB,EAAE,SAAS,EAAE,eAAe,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,EAAE,CAAA"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"filter-input.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../filter-input.ts"],"names":[],"mappings":"AAIA,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAE,KAAK,EAAC,MAAM,UAAU,CAAA;AAMnD,iBAAe,SAAS,CAAC,KAAK,EAAC,MAAM,gBAOpC;AAUD,cAAM,UAAW,SAAQ,mBAAmB;IAC1C,KAAK,EAAC,KAAK,CAAC;;IAKZ,WAAW,CAAC,KAAK,KAAA;IAGjB,QAAQ,CAAC,KAAK,KAAA;IAGd,SAAS;IAIT,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAGZ;IACD,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,OAAO,QAEV;IACD,IAAI,OAAO,CAAC,GAAG,KAAA,EAEd;IAED,IAAI;CAOL;AAED,cAAM,kBAAmB,SAAQ,UAAU;IACzC,KAAK,EAAC,gBAAgB,CAAC;IAEvB,MAAM,CAAC,UAAU;IA6GjB,SAAS,MAAC;IAGV,MAAM;IAWN,KAAK;IAeL,WAAW,CAAC,KAAK,KAAA;IAMX,QAAQ,CAAC,KAAK,KAAA;IAiBpB,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAmBZ;IAGD,IAAI,KAAK,QAMR;IAED,SAAS;CAyGV;AAID,cAAM,WAAY,SAAQ,UAAU;IAClC,SAAS;IAKT,KAAK,CAAC,CAAC,KAAA;IAKP,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAEZ;IACD,MAAM;CAWP;AAED,cAAM,eAAgB,SAAQ,WAAW;IAEvC,MAAM,CAAC,UAAU;IAQjB,KAAK,CAAC,CAAC,EAAC,KAAK;IAWb,WAAW,CAAC,KAAK,EAAC,KAAK;IAIvB,QAAQ,CAAC,KAAK,EAAC,KAAK;IAIpB,IAAI,KAAK,WAER;IAED,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,QAAA,EAEZ;IAED,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,GAAG,QAEN;IACD,GAAG,CAAC,EAAE,EAAC,MAAM;IAOb,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAGZ;IAED,IAAI,GAAG,CAAC,GAAG,KAAA,EAGV;IACD,YAAY;IAGZ,KAAK;IAwBL,MAAM;CAqCP;AAED,aAAK,OAAO,GAAG,OAAO,GAAG,WAAW,CAAA;AAGpC,cAAM,OAAQ,SAAQ,WAAW;IAC/B,IAAI,EAAC,OAAO,EAAE,CAAC;;IAOf,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAEZ;IACD,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,QAAQ,CAAC,GAAG,KAAA,EAWf;IAED,SAAS;IAeT,KAAK,CAAC,CAAC,KAAA;IAcP,UAAU,IAAG,GAAG,EAAE;IAalB,MAAM;CAYP;AAGD,cAAM,OAAQ,SAAQ,mBAAmB;IACvC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAA;IAGV,IAAI,KAAK,QAER;IACD,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAA,EAmBZ;IACD,SAAS;IAGT,IAAI,QAAQ,CAAC,GAAG,EAGD,OAAO,AAHN,EAEf;IACD,IAAI,QAAQ,IAAG,OAAO,CAErB;IAED,MAAM;CAKP;AAKD,OAAO,EAAE,WAAW,EAAE,kBAAkB,EAAE,SAAS,EAAE,eAAe,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,EAAE,CAAA"}
\ No newline at end of file
import { DependableComponent } from "./dom.js";
declare class ModalDialog extends DependableComponent {
render(): any;
renderBody(): any[];
connected(): void;
show(): void;
hide(): void;
}
export { ModalDialog };
declare class TaskDialog extends ModalDialog {
constructor();
renderBody(): any[];
showTasks(tasks: any): void;
}
export { ModalDialog, TaskDialog };
//# sourceMappingURL=ui.d.ts.map
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"ui.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../ui.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAC,MAAM,UAAU,CAAC;AAI7C,cAAM,WAAY,SAAQ,mBAAmB;IAC3C,MAAM;IAiBN,SAAS;CAGV;AAED,OAAO,EAAC,WAAW,EAAC,CAAA"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"ui.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../ui.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAC,MAAM,UAAU,CAAC;AAI7C,cAAM,WAAY,SAAQ,mBAAmB;IAC3C,MAAM;IAkBN,UAAU;IAIV,SAAS;IAIT,IAAI;IAIJ,IAAI;CAGL;AAID,cAAM,UAAW,SAAQ,WAAW;;IAQlC,UAAU;IAUV,SAAS,CAAC,KAAK,KAAA;CAKhB;AAWD,OAAO,EAAC,WAAW,EAAE,UAAU,EAAC,CAAA"}
\ No newline at end of file
......@@ -10,6 +10,7 @@ declare class VegaChart extends Chart {
click(e: any): void;
renderTable(): void;
renderSource(): void;
chartClicked(e: any, arg: any): void;
datasetChanged(ds: BaseDataSet): void;
disconnected(): void;
connected(): void;
......
{"version":3,"file":"vega-tonic.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../vega-tonic.ts"],"names":[],"mappings":"AACA,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAC,MAAM,UAAU,CAAA;AAI5C,OAAO,EAAC,WAAW,EAAa,MAAM,iBAAiB,CAAA;AAEvD,cAAM,KAAM,SAAQ,mBAAmB;;CAKtC;AAED,cAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;;IAyB3B,MAAM,CAAC,UAAU;IAuGjB,MAAM,CAAE,KAAK,KAAA;IAeb,KAAK,CAAC,CAAC,KAAA;IAwBP,WAAW;IAsBX,YAAY;IAmBZ,cAAc,CAAC,EAAE,EAAC,WAAW;IAmB7B,YAAY;IAIZ,SAAS;IAIT,OAAO,CAAC,KAAK,KAAA;IAGb,UAAU;CA6EX;AA+DD,cAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;IAC3B,MAAM;CAIP;AAGD,OAAO,EAAC,SAAS,EAAE,SAAS,EAAC,CAAA"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"vega-tonic.d.ts","sourceRoot":"","sources":["../vega-tonic.ts"],"names":[],"mappings":"AACA,OAAO,EAAC,mBAAmB,EAAC,MAAM,UAAU,CAAA;AAI5C,OAAO,EAAC,WAAW,EAAa,MAAM,iBAAiB,CAAA;AAGvD,cAAM,KAAM,SAAQ,mBAAmB;;CAKtC;AAED,cAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;;IA8B3B,MAAM,CAAC,UAAU;IAuGjB,MAAM,CAAE,KAAK,KAAA;IAeb,KAAK,CAAC,CAAC,KAAA;IAwBP,WAAW;IAsBX,YAAY;IAoBZ,YAAY,CAAC,CAAC,KAAA,EAAE,GAAG,KAAA;IASnB,cAAc,CAAC,EAAE,EAAC,WAAW;IAmB7B,YAAY;IAIZ,SAAS;IAOT,OAAO,CAAC,KAAK,KAAA;IAGb,UAAU;CAgFX;AA+DD,cAAM,SAAU,SAAQ,KAAK;IAC3B,MAAM;CAIP;AAGD,OAAO,EAAC,SAAS,EAAE,SAAS,EAAC,CAAA"}
\ No newline at end of file
......@@ -12,6 +12,7 @@ class ModalDialog extends DependableComponent {
<h5 id="modal-${this.id}-title">${this.props.title}</h5>
</div>
<div class="modal-body">
${this.renderBody()}
${this.elements}
</div>
</div>
......@@ -20,9 +21,57 @@ class ModalDialog extends DependableComponent {
`;
}
renderBody() {
return [];
}
connected() {
this.state.modal = new Modal(this);
this.state.modal = new Modal(this.querySelector('.modal'));
}
show() {
this.state.modal.show();
}
hide() {
this.state.modal.hide();
}
}
Tonic.add(ModalDialog);
export {ModalDialog}
\ No newline at end of file
class TaskDialog extends ModalDialog {
constructor() {
super();
this.props.title = 'Counted Tasks';
this.state.tasks = [];
console.log('loaded taskdialog', this);
}
renderBody() {
const output = [];
for (const task of this.state.tasks) {
output.push(this.html`
<phab-task id='${task}'>${task}</phab-task>
`);
}
return output;
}
showTasks(tasks) {
this.state.tasks = tasks;
this.querySelector('.modal-body').innerHTML = this.renderBody().join('');
this.show();
}
}
class PhabTask extends Tonic {
render() {
return this.html`<a href='https://phabricator.wikimedia.org/T${this.id}'>T${this.id}</a>`
}
}
Tonic.add(PhabTask);
Tonic.add(TaskDialog);
export {ModalDialog, TaskDialog}
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,7 @@ import {vegaLite, vega} from 'vega-embed'
import vegaEmbed from 'vega-embed'
import JSONEditor from './jsoneditor.js';
import {BaseDataSet, fetchData } from './datasource.js'
import {TaskDialog} from './ui.js';
class Chart extends DependableComponent {
constructor() {
......@@ -19,20 +20,25 @@ class VegaChart extends Chart {
$schema: 'https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json',
width: 'container',
height: 'container',
padding: 50,
padding: 15,
autosize: {
type: "fit",
type: "pad",
contains: "padding",
resize: true
},
view: {stroke: null},
config: {
continuousHeight: 400,
discreteHeight: 400,
background: '#00000000',
arc: {
innerRadius: 50
},
line: {
point: true
},
scale: {
scheme: "category20"
}
}
};
......@@ -162,17 +168,17 @@ class VegaChart extends Chart {
const classes = label.classList;
if (classes.contains('view-stack')) {
this.className = 'view-stack';
this.className = 'chart view-stack';
} else if (classes.contains('view-grid')) {
this.className = 'view-grid';
this.className = 'chart view-grid';
} else if (classes.contains('view-table')) {
this.renderTable();
this.className = 'view-table';
this.className = 'chart view-table';
} else if (classes.contains('view-source')) {
this.renderSource();
this.className = 'view-source';
this.className = 'chart view-source';
} else {
this.className = 'view-normal';
this.className = 'chart view-normal';
}
window.dispatchEvent(new Event('resize'));
} catch(err) {
......@@ -220,6 +226,16 @@ class VegaChart extends Chart {
const updatedJson = jsoneditor.get()
}
}
chartClicked(e, arg) {
console.log(e, e.item);
const datum = arg['datum'];
const dialog:TaskDialog = <TaskDialog> <any> document.getElementById('task-modal');
console.log(datum);
const tasks = datum.task.split(',');
dialog.showTasks(tasks);
}
datasetChanged(ds:BaseDataSet) {
if (this.state.view) {
const view = this.state.view;
......@@ -244,6 +260,9 @@ class VegaChart extends Chart {
}
connected(){
if (this.props['order']) {
this.style = 'order:'+this.props['order'];
}
//this.loadcharts();
}
......@@ -284,6 +303,9 @@ class VegaChart extends Chart {
...this.state.display
};
var self = this;
const chartClicked = (e, arg) => this.chartClicked(e, arg);
vegaEmbed(
this.ele('.vega-embed'),
spec,
......@@ -291,7 +313,7 @@ class VegaChart extends Chart {
).then((result) => {
this.state.vega = result;
this.state.view = result.view;
result.view.addEventListener('click', chartClicked);
if (result.view){
this.classList.remove('hidden');
......
title: Burnup
db: metrics
requires: [ project, -task_id ]
tab: columns
tab: charts
order: 3
query: burnup
type: vega
display:
......@@ -35,6 +36,9 @@ display:
color:
field: state_name
title: Milestone
sort:
op: max
field: value
type: nominal
scale:
scheme: category20c
\ No newline at end of file
scheme: tableau20
\ No newline at end of file
title: Tasks per workboard column (monthly total).
title: Tasks Added & Removed (by workboard column)
db: metrics
requires: [ project, -column, -task_id ]
tab: columns
tab: hidden
order: 4
query: column_metrics_monthly
type: vega
display:
height: 400
height: 300
autosize:
type: fit
contains: padding
mark:
type: bar
tooltip: true
tooltip:
content: data
baseline: bottom
line: true
encoding:
size:
value: 15
value: 26
# facet:
# columns: 3
# field: column_name
# type: ordinal
# title: Column
# spacing: 15
# margin: 5
# color:
# field: column_name
# title: Tasks
# type: nominal
x:
field: month
title: Month
type: temporal
#timeUnit: month
color:
#type: temporal
#timeUnit: monthyear
xOffset:
field: column_name
title: Column
type: nominal
y:
field: total_tasks
title: Task Count
type: quantitative
scale:
scheme: blueorange
tooltip:
- field: action
type: nominal
title: Action
- field: total_tasks
type: quantitative
title: Tasks
- field: column_name
type: nominal
title: Workboard Column
- field: month
type: temporal
title: Month
timeUnit: monthyear
title: Cycle Time Histogram
db: metrics
tab: hidden
order: 3
query: cycletime
type: vega
display:
height: 300
width: container
autosize:
resize: true
type: fit
mark:
type: bar
tooltip: true
encoding:
x:
field: duration
type: ordinal
bin:
maxbins: 30
title: Cycle time in days (binned)
y:
aggregate: count
title: Count of tasks
title: Cycle Time
db: metrics
tab: hidden
order: 3
query: cycletime
type: vega
display:
#height:
# step: 25
height: 400
autosize:
resize: true
type: fit
transform:
- fold: [ 'wait_time', 'cycle_time']
mark:
type: bar
tooltip: true
encoding:
y:
field: id
title: Task
type: ordinal
sort: -x
x:
field: value
type: quantitative
title: Task Duration (days)
sort: wait_time
href:
field: url
color:
field: key
tooltip:
- field: id
title: Task ID
- field: url
title: Phabricator URL
- field: title
type: nominal
title: Task Title
- field: owner
title: Assigned to
- field: cycle_time
title: Cycle time (days)
- field: wait_time
title: Wait Time (days)
- field: start_of_work
title: Date work started
- field: date_created
title: Date created
# - mark:
# type: bar
# tooltip: true
# encoding:
# x:
# field: duration
# type: ordinal
# bin:
# maxbins: 30
# title: Cycle time in days (binned)
# y:
# aggregate: count
# title: Count of tasks
title: Lead & Cycle Time Histogram
db: metrics
tab: charts
order: 4
query: cycletime
type: vega
display:
width: 400
height: 300
hconcat:
- mark:
type: bar
tooltip: true
encoding:
x:
field: lead
type: ordinal
bin:
maxbins: 20
title: Lead time (days, binned)
y:
aggregate: count
title: Count of tasks
color:
field: lead
type: ordinal
scale:
scheme: redgrey
sort: -x
legend: null
- mark:
type: bar
tooltip: true
encoding:
x:
field: duration
type: ordinal
bin:
maxbins: 20
title: Cycle time (days, binned)
y:
aggregate: count
title: Count of tasks
color:
field: duration
scale:
scheme: browns
legend: null
\ No newline at end of file
title: Busiest projects (by number of tagged tasks)
db: metrics
tab: projects
tab: charts
order: 10
requires: [ -project, -task_id]
query: most_active_projects
type: vega
display:
height: 420
height:
step: 18
autosize:
type: fit
contains: padding
......@@ -18,7 +20,7 @@ display:
line: true
encoding:
size:
value: 10
value: 16
y:
field: project_name
type: nominal
......@@ -28,7 +30,7 @@ display:
type: nominal
sort: -x
scale:
scheme: "tableau20"
scheme: tableau20
x:
field: tasks
type: quantitative
\ No newline at end of file
......@@ -4,7 +4,8 @@ db: metrics
requires:
- project
- -task_id
tab: columns
tab: charts
order: 1
query: status_changes
type: vega
display:
......@@ -63,4 +64,7 @@ display:
field: month
title: Month (ending date)
columns: 3
spacing: 4
margin: 2
type: temporal
timeUnit: monthyear
title: Tasks by Asignee
db: metrics
tab: charts
order: 10
query: cycletime
type: vega
display:
height:
step: 18
width: container
transform:
- aggregate:
- op: distinct
field: id
as: count
groupby:
- owner
config:
legend:
disable: true
autosize:
resize: true
type: fit
mark:
type: bar
tooltip: true
color: "#66aacc"
encoding:
size:
value: 16
y:
field: owner
type: nominal
title: Owner
sort: -x
color:
field: owner
type: nominal
sort: -x
scale:
scheme: "tableau20"
x:
field: count
type: quantitative
title: Count of tasks
Testing 1 2 3
\ No newline at end of file
title: Test HTML
tab: projects
tab: hidden
db: metrics
type: html
\ No newline at end of file
......@@ -2,7 +2,7 @@
title: Average time tasks remain, per column
db: metrics
requires: [ project, -task_id ]
tab: columns
tab: charts
query: time_in_columns
type: vega
display:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment